Regulamin Ligi PRO 2017

I Cel:

 1. Celem Ligi Pieszych Rajdów na Orientację (Liga PRO) jest:
  • umożliwienie rywalizacji w Pucharze składającym się z rajdów o podwyższonym stopniu trudności nawigacyjnej,
  • rozpowszechnianie udziału w imprezach na orientację na obszarze kraju,
  • wyłonienie najlepszych zawodników w Lidze w danym sezonie,
  • uatrakcyjnienie współzawodnictwa w imprezach na orientację,
  • promocja imprez na orientację jako ciekawej metody spędzania czasu wolnego,
  • ukazanie walorów miejsc, w których organizowane będą zawody.
 2. Liga PRO może podejmować inne działania mające na celu upowszechnianie i zachowanie wartości regionalnych, przyrodniczych i kulturowych.

II Organizatorzy:

 1. Drużyna KAMIKADZE
 2. Bractwo Przygody Almanak (Tułacze)
 3. Malo (Jaszczury)

III Kalendarz zawodów:

 1. Szczegółowy kalendarz zawodów znajduje się na stronie www.ligapro.pl w zakładce Kalendarium.

IV Uczestnictwo i kategorie startowe:

 1. Prawo uczestnictwa w Lidze PRO mają wszyscy startujący w imprezach zaliczanych do Ligi PRO.
 2. Zawodnicy startują w następujących kategoriach:
  • Kobiety 50 km
  • Mężczyźni 50 km

V Nagrody:

 1. Dla zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1-3 w każdej kategorii przydzielone zostaną puchary oraz:
  • I miejsce - w zależności od pozyskanych sponsorów
  • II miejsce- w zależności od pozyskanych sponsorów
  • III miejsce- w zależności od pozyskanych sponsorów

VI Klasyfikacja i punktacja:

 1. 1. Podstawą sklasyfikowania zawodników w Lidze PRO w danej kategorii jest klasyfikacja końcowa poszczególnych zawodów, uwzględniająca wszystkich zawodników niezależnie od kategorii startowej oraz startu indywidualnego czy też zespołowego.
 2. 2. W przypadku, gdy wyniki oficjalne nie ukażą się na stronie organizatora danego Rajdu w terminie do 2 tygodni od zakończenia zawodów, podstawą do naliczenia punktów będą wyniki nieoficjalne.
 3. Do klasyfikacji Ligi PRO zalicza się jedynie trasy piesze od długości 50 km.
 4. Do klasyfikacji końcowej Ligi PRO sumowanych jest 8 najlepszych wyników danego zawodnika.
 5. Liczba punktów do klasyfikacji Ligi PRO zdobytych przez zawodnika w każdej z kategorii w danych zawodach obliczana jest na podstawie zajętego miejsca. Szczegółowy rozkład przydzielonych punktów zawiera tabela poniżej.
 6. W przypadku równej liczby punktów dwóch lub więcej zawodników, w klasyfikacji generalnej Ligi PRO dla danej kategorii przyznawane jest to samo miejsce, za wyjątkiem miejsc od 1 do 3, gdzie w takim przypadku o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw między poszczególnymi zawodnikami.
 7. Gdy to nie przynosi rozstrzygnięcia, pod uwagę bierze się kolejne najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej aż pojawi się różnica w punktacji tych zawodników.
 8. Gdy powyższe nie przynosi rozstrzygnięcia, przyznawane jest miejsce ex aequo, a nagroda przyznawana jest do podziału między te osoby.
 9. Istnieje możliwość dyskwalifikacji zawodnika z Ligi PRO w przypadku, gdy dana osoba dopuściła się złamania regulaminu zawodów.
Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty
1 500 14 140 27 26 40 10
2 460 15 120 28 24 41 9
3 430 16 100 29 22 42 8
4 400 17 90 30 20 43 7
5 370 18 80 31 19 44 6
6 340 19 70 32 18 45 5
7 310 20 60 33 17 46 4
8 280 21 50 34 16 47 3
9 250 22 45 35 15 48 2
10 220 23 40 36 14 49 1
11 200 24 35 37 13 50 1
12 180 25 30 38 12 51 1
13 160 26 28 39 11 52 i dalsze 1

VII Zasady finansowania:

 1. Koszty organizacyjne poszczególnych zawodów Ligi PRO pokrywają ich organizatorzy.
 2. Uroczyste zakończenie Ligi PRO nastąpi na pierwszej imprezie Ligi PRO w kolejnym roku kalendarzowym

VIII Ogólne wymogi organizacyjne zawodów należących do Ligi PRO:

 1. Trasa zawodów musi spełniające następujące kryteria:
  • dystans mierzony po drogach lub elementach liniowych np. strumyk, granica kultur 50 km. Dopuszcza się odchylenie długości trasy od określonej w zgłoszeniu do Ligi PRO w granicach +/- 10%,
  • jedynym dozwolonym sposobem poruszania się zawodników na całej trasie jest marsz, marszobieg lub bieg,
 2. PK oznaczone są w terenie w taki sposób, aby możliwa była późniejsza weryfikacje pobytu zawodnika w danym miejscu.
 3. Metoda potwierdzania punktu jest sprawą dowolną i zależy od organizatora danej imprezy.
 4. Organizator zawodów zobowiązany jest do umożliwienia składania protestów przez uczestników w terminie maksymalnie 7 dni od daty ogłoszenia wyników wstępnych, przy czym wyniki oficjalne powinny pojawić się nie później niż 2 tyg. po zakończeniu zawodów.
 5. Wyniki ostateczne należy opublikować lub przesłać do Sędziego Głównego w terminie do 2 tyg. po zakończeniu zawodów.
 6. Niedotrzymanie przez organizatora zawodów postanowień z punktów  1-5 może skutkować wykluczeniem danej imprezy z rozgrywek Ligi PRO w kolejnym sezonie.
 7. Organizatorzy, którzy odwołają zawody powinni na 4 tygodnie przed ich rozpoczęciem zgłosić taką sytuację Sędziemu Głównemu. Odwołanie zawodów po tym terminie skutkuje wykluczeniem z rozgrywek Ligi PRO w kolejnym sezonie.
 8. W przypadku zaistnienia w trakcie zawodów wyjątkowych okoliczności (klęsk żywiołowych, kataklizmów, wojny i innych, które uniemożliwią przeprowadzenie zawodów lub zagrażają bezpieczeństwu zawodników) organizator ma prawo do odwołania bądź skrócenia trasy zawodów.
 9. Organizator zawodów ma prawo odwołać trasę pucharową na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, jeżeli na Rajd zgłosiło się (opłaciło wpisowe) mniej niż 10 zawodników.

XI Postanowienia końcowe:

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących Ligi PRO należy organizatorów Ligi PRO.
 2. Wyniki oficjalne klasyfikacji generalnej zostaną ogłoszone w terminie do 3 tygodni od zakończenia ostatnich zawodów.